பால்/Section/Paal 1
அறத்துப்பால்/Virtue/Araththuppaal
இயல்/ChapterGroup/Iyal 2
இல்லறவியல்/Domestic Virtue/Illaraviyal
அதிகாரம்/Chapter/Adhigaram 11
செய்ந்நன்றியறிதல்/Gratitude/Seynnandri Aridhal
குறள் 102
காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது
மு.வ உரை:
உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்
கலைஞர் உரை:
தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்
Couplet 102
A timely benefit, -though thing of little worth,
The gift itself, -in excellence transcends the earth
Explanation
A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the world
Transliteration
Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum
Gnaalaththin Maanap Peridhu